کاربر گرامي ، جهت نمايش بهتر سايت، ترجيحا از مرورگر فایر فاکس يا گوگل کروم استفاده نماييد

شنبه , تیر ۳۰ ۱۳۹۷
تبلیغات
پست های اخیـــــر
خانه / بایگانی برچسب ها : پرسشنامه SF-12

بایگانی برچسب ها : پرسشنامه SF-12

پرسشنامه کیفیت زندگی

DOC پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگی doc

پرسشنامه کیفیت زندگی ( SF-12 ) در ﺳﺎل ۱۹۹۶ توسط وار –کاسینسکی و کلر طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۸ زیر مقیاس است . ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ از واژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺮﯾﺰی ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ. اﻏﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ... ادامه مطلب »