کاربر گرامي ، جهت نمايش بهتر سايت، ترجيحا از مرورگر فایر فاکس يا گوگل کروم استفاده نماييد

دوشنبه , بهمن ۲ ۱۳۹۶
تبلیغات
پست های اخیـــــر
خانه / آزمون های روانی / پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگیReviewed by محمود دبستانی on Apr 22Rating:

پرسشنامه کیفیت زندگی ( SF-12 ) در ﺳﺎل ۱۹۹۶ توسط وارکاسینسکی و کلر طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۸ زیر مقیاس است .

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ از واژهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺮﯾﺰی ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.

اﻏﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ دارد.

از ﻃﺮﻓﯽ آن را ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ (subjective) و ﭘﻮﯾﺎ (Dynamic) ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. (فایر و مکین -۲۰۰۰ ، بونومب و همکاران – ۲۰۰۰ ، کینگ و هیندز- ۲۰۰۳)

بنابر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، درک اﻓﺮاد از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻫﺪاف، اﻧﺘﻈﺎرات، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ . ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ذﻫﻨﯽ ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ درک اﻓﺮاد از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

اﻏﻠﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪان  ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ۵ بعد زﯾﺮ را در ﺑﺮدارد : ﺑﻌﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، روﺣﯽ و ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن .

در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ۵ ﺑﻌﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎدﯾﻼ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮب ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ،  دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی، ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﻣﺎن اﺳﺖ .

ﻓﺮل اﻣﺎ آن را ﺳﺎزه های ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪی ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺧﻮب ﺑﻮدن رواﻧﯽ، دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، و ﺧﻮب ﺑﻮدن روﺣﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .

ﻓﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ چهار ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی، رواﻧﯽ و روﺣﯽ و ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ، ﻫﻤﺴﺮ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم امتحان و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. (۲۰۰۰)

پرسشنامه کیفیت زندگی ( SF-12 ) ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ۳۶ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. (ﮐﻮﻧﺘﻮدﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس و همکاران – ۲۰۰۷)

نسخه ۱۲ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ۱۹۹۶ توسط وارکاسینسکی و کلر طراحی شد. این پرسشنامه دارای ۸ زیر مقیاس است و از آنجایی که تعداد گویه های آن اندک است در نمره گذاری آن ، اغلب نمره ی کلی فرد مورد استفاده قرار می گیرد.

پرسشنامه کیفیت زندگی ( SF-12 ) ، ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را از ﻧﻈﺮ درک ﮐﻠﯽ از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، درد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺸﺎط و اﻧﺮژی ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

وار و همکاران (۱۹۹۶)  برای اولین بار به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی پرداختند.

پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی به روش بازآزمایی محاسبه شد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای ۱۲ سوال بعد جسمانی ۰/۸۹ و برای ۱۲ سوال بعد روانی نیز ۰/۷۶ گزارش شد که نشان دهنده میزان پایایی مطلوب سوالات این پرسشنامه بود.

رواﯾﯽ پرسشنامه کیفیت زندگی را وار و ﻫﻤﮑﺎران از روش رواﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﻨﺘﻮدﯾﻤﻮﭘﻮﻟﻮس و ﻫﻤﮑﺎران (۲۰۰۷) از ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺷﻮاﻫﺪ رواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.

منتظری و همکاران (۲۰۰۹) ﻧﯿﺰ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ پرسشنامه کیفیت زندگی را در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده نمودند.

DOC پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگی doc

تعداد صفحات: ۸

حجم: ۱۴۸۰kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد.

 پرسشنامه کیفیت زندگی پرسشنامه کیفیت زندگی icon print 103

۱۳۹۵-۰۲-۰۳

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

درباره‌ی محمود دبستانی

گراواتار برای محمود دبستانی
محمود دبستانی فارغ التحصیل رشته ی روانشناسی کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی هستم، از سال 1386 تا کنون به تدریس کودکان با نیاز های ویژه ی ذهنی اشتغال دارم. برای همه ی شما کاربران عزیز و گرانقدر آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. ما را از نظرات ارزنده ی خود بهره مند سازید. یا علی!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*