فروش فایل عریضه
https://www.arize.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%82%db%8c/
Export date: Mon Jul 22 14:12:28 2019 / +0430 GMT

پرسشنامه فراخلقی


پرسشنامه فراخلقی (TMMS) ، اولین بار توسط سالووی و همکاران طراحی گردید.


TMMS یکی از رایج ترین مقیاسهای خودگزارشی هوش هیجانی است. که دارای دو فرم ۴۸ ماده ای و ۳۰ ماده ای می باشد.


ما در اینجا فرم ۳۰ ماده ای آن را برایتان آماده کرده ایم.


پرسشنامه ی ۳۰ ماد ه ای آن از ۳ خرده مقیاس تشکیل شده است که به شرح زیر می باشند.


 توجه به احساسات (مثلاً به احساساتم زیاد توجه نمی کنم) یا توجه هیجانی.


وضوح احساسات (برای مثال معمولاً درک درستی از احساساتم دارم) یا تمایز هیجانی.


و ترمیم احساسات (مثلاً گرچه گاهی اوقات غمگین هستم، اما اغلب نگاه خوش بینانه ای دارم) یا بازسازی هیجانی.


هر کدام از ابعاد این پرسشنامه ، دارای سوالات مخصوص به خود بوده که به شرح زیر می باشند.
  • ۱۳ ماده برای سنجش توجه هیجانی

  • ۱۱ ماده برای سنجش تمایز هیجانی

  • ۶ ماده برای سنجش بازسازی هیجانی


در زمینه ی اعتبار و پایایی پرسشنامه فراخلقی نیز سالووی و همکاران (۲۰۰۲) در سه مطالعه ی پیاپی ، ضرایب آلفای مطلوبی را برای مولفه های این مقیاس بدست آوردند. ضرایب آلفای بدست آمده در این سه پژوهش برای هر سه خرده مقیاس این پرسشنامه ، به شرح زیر به دست آمد.


توجه هیجانی : ۰/۸۲   -    ۰/۷۸    -   ۰/۸۸
تمایز هیجانی : ۰/۸۸   -    ۰/۸۶    -   ۰/۷۴
بازسازی خلقی: ۰/۸۵   -   ۰/۶۴    -  ۰/۸۶

قربانی و همکاران نیز (۱۳۸۱) ضرایب آلفای پرسشنامه فراخلقی ، برای سه خرده توجه ، تمایز و بازسازی را در نمونه ی ایرانی به ترتیب ۰/۶۲ ، ۰/۶۵ و ۰/۳۷ به دست آوردند.


پرسشنامه ی مذکور دارای اعتبار و پایایی به نسبت خوبی بوده و شامل شیوه ی اجرا و نحوه ی نمره گذاری آزمون می باشد.


خودپنداره

تعداد صفحات: ۷


حجم : ۱۹۴۷kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد. 

 
Post date: 2014-04-20 14:01:21
Post date GMT: 2014-04-20 14:01:21