آزمون های روانی

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی با هدف ارزیابی بیگانگی اجتماعی به وضعیتی اشاره میکند که در آن فرد نسبت به فعالیت های علمی، دانشگاهی، زندگی اجتماعی و سیاسی خود بیگانه شده است.

بررسی و تبیین بیگانگی یکی از دل مشغولیهای مهـم و شـایع جامعـه شناسـی جوانـان در ایران معاصر است. جامعه شناسی سعی بر آن دارد که بیگـانگی را از جنبـه هـای مختلـف بررسـی نموده تا بدین وسیله تحلیلی علمی ارائه دهد.

این جنبه ها شامل مباحث زیـر اسـت:

 • ماهیـت و عوامل شکل دهنده بیگانگی
 • آثار و کارکردهای مختلف بیگـانگی
 • الگوهـای اجتمـاعی بیگـانگی (برحسب جنس، سن، دین وغیره)
 • بیگانگی در گروههای اجتمـاعی خـاص (جوانـان، معلمـان و غیره)
 • و اشکال و وجوه بیگانگی (سازمانی، فرهنگی و غیره)

سنجش و اندازه گیری بیگانگی جوانان یکی از گرایشهای پژوهشی در زمینه بیگانگی اسـت. پژوهشگران از ابزارهای متنوع و مختلفی برای سنجش ابعاد گوناگون بیگانگی استفاده نموده اند.

مدل نظری مدی، کوباساوهوور(۱۹۷۹) برای ارزیابی و سنجش بیگانگی بـه دو بخـش همزمـان بیگانگی توجه داشته است:

الف) اشکال (فرمهای) چهارگانه بیگانگی شامل: احساس بی قـدرتی، بی ریشگی، پوچ گرائی و بی مخاطرگی.

ب) موضوعات پنجگانه بیگـانگی شـامل: بیگـانگی از خـود، کار، خانواده، روابط اجتماعی و نهادهای اجتماعی.

بیگانگی از نگاه دورکیم، که مترادف با کلمه آنومی (anomie – anomy) دانسته شده اسـت، بـه نـوعی حالـت فکری اطلاق میشود که فرد در آن به واسطه اختلالات اجتماعی، به نـوعی سـردرگمی در انتخاب هنجارها، تبعیت از قواعد رفتاری و احساس فتور و پوچی دچار است.

دورکـیم به انتقال جامعه ازحالت انسجام مکانیکی به انسجام اورگـانیکی اشـاره دارد و آثـار آن را به صورت بروز بی هنجاری و اختلال و نابسامانی در روابـط، قواعـد و ارزشـهای اجتمـاعی بررسی می کند.

بیگانگی در تعریفی وسیع و عام به معنـای احسـاس انفصـال، جـدائی و عـدم پیونـد ذهنی (شناختی) و عینی (کنشی) بین فرد و محیط پیرامون او (یعنی جامعه، انسانهـای دیگر، ساختارهای اجتماعی و خود) اسـت. (میچـل، ۱۹۸۸، کنیسـون، ۱۹۸۵ و محسـنی تبریزی، ۱۳۷۰).

در نظر میچل موضوعات بیگـانگی متعددنـد:

 • بیگـانگی از خـود
 • بیگـانگی از دیگـران
 • بیگانگی از جامعه و نهادهای وابسته اجتماعی همچون سیاست، خـانواده، دیـن و غیـره.

از طرفی دیگر، اشکال بیگانگی نیز متعدد و متنوع است که عبارتند از:

 • احساس ناتوانی و فتور
 • احساس بــی معنــائی و پــوچی
 • احســاس تنهــائی و انــزوا
 • احســاس تنفــر و بــیزاری
 • احســاس بی هنجاری.

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی شامل روایی و پایایی بوده و نیز دارای نمره گذاری و تفسیر نمرات می باشد.DOC

تعداد صفحات: ۷

حجم: ۱۷۲۰kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد.

 

 

 

درباره نویسنده

محمود دبستانی

محمود دبستانی فارغ التحصیل رشته ی روانشناسی کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی هستم،
از سال 1386 تا کنون به تدریس کودکان با نیاز های ویژه ی ذهنی اشتغال دارم.
برای همه ی شما کاربران عزیز و گرانقدر آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
ما را از نظرات ارزنده ی خود بهره مند سازید.

یا علی!

دیدگاهتان را بنویسید