آزمون های روانی

مقیاس خود کارآمدی کودکان لد و ویلر

مقیاس خود کارآمدی کودکان لد و ویلر با هدف ارزیابی خود-کارآمدی کودکان در دو موقعیت تعارض آمیز و بدون تعارض ساخته شده و برای سنین ۹ تا ۱۱ سال مناسب دیده شده است.

آلبرت بندورا روانشناس مشهور کانادایی (۱۹۹۷) که عموما او را با نظریه ی یادگیری اجتماعی یا شناخت اجتماعی(Social cognition Theory ) می شناسند، اولین بار موضوع خود-کارآمدی (Self-efficacy )را مطرح و آن را باور و قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در انجام مسئولیت و وظیفه تعریف نمود.

او خود-کارآمدی را توان سازنده ای نامید که به وسیله ی آن مهارت های شناختی ، عاطفی ، رفتاری و اجتماعی انسان برای تحقق اهداف مختلف ، به گونه ای اثر بخش سازماندهی می شوند.

به عقیده ی بندورا داشتن دانش ، مهارتها و دستاوردهای قبلی افراد ، تمی تواند عملکرد آنها در آینده را به خوبی پیش بینی کند بلکه این باور افراد درباره ی تواناییهایشان است که در چگونگی عملکردشان موثر است.

وایت ( ۱۹۸۲ ) اعتقاد داشت ، احساس خود-کارآمدی ، افراد را قادر می سازد تا با استفاده از مهارتها ، در برخورد با موانع ، دست به انجام کارهای فوق العاده ای بزنند.

در پژوهش حسین چاری (۱۳۸۶) ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣﺪ، رواﻳﻲ ﺳﺎزه ی ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی ادراکﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ.

برای ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ مقیاس خود کارآمدی کودکان لد و ویلر از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﻣﻘـﺪار اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮای ﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۸۷، ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑـﺪون ﺗﻌـﺎرض ﺑﺮاﺑـﺮ ۰/۷۸ و ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻌﺎرض آﻣﻴﺰ، ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۸۳ ﺑﻮد.

پرسشنامه ی پیش رو علاوه بر دارابودن اعتبار و روایی ، شامل شیوه ی اجرا و نمره گذاری و نیز تفسیر نمرات می باشد.DOC

تعداد صفحات:۷

حجم:۲۱۹۴kb

توجه:

کاربر گرامی ، بلافاصله پس از خرید ، دکمه ی دریافت فایل نمایان شده و نیز لینک دانلود به ایمیلتان ارسال می گردد.

 

 

 

درباره نویسنده

محمود دبستانی

محمود دبستانی فارغ التحصیل رشته ی روانشناسی کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی هستم،
از سال 1386 تا کنون به تدریس کودکان با نیاز های ویژه ی ذهنی اشتغال دارم.
برای همه ی شما کاربران عزیز و گرانقدر آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
ما را از نظرات ارزنده ی خود بهره مند سازید.

یا علی!

۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید